بخش مغز و اعصاب بخش علوم نورولوژی، با واحد جراحی مغز و اعصاب و روانپزشکی هماهنگی نزدیک دارد چرا که ارزیابی علائم و اختلالات معمولا از هر سه لحاظ می بایست انجام شود. بخش علوم مغز و اعصاب، با کلیه بخش های دیگر در بیمارستان در ارتباط مستقیم می باشد و این به خاطر این است که سیستم عصبی و بدن در سایر سیستم ها در بسیاری از موارد تاثیر می گذارند. به طور کلی ارائه مراقبتی که کلیه بیماران نیاز به آن دارند، یکی از اهداف اساسی ما می باشد.

الکترومیوگرافی پیشرفته، سردرد، درد نئوروپاتیک، صرع، پیشگیری سکته مغزی اولیه و ثانویه، تشخیص و درمان جنون برخی از آنها می باشد.  

هدف ما این است که در ارتباط با مراقبت های اولیه، پیشرفته ترین روش های تشخیصی و درمانی را به بیماران ارائه نماییم.

وقتی که بحث نجات دادن زندگی باشد، حتی یک دقیقه هم بسیار مهم است. به همین دلیل در مورد مسائل پزشکی ضرورت آموزش های عمومی در نظر گرفته شده است.

از جمله ی زیرواحد های گروه علوم مغز و اعصاب عبارتند از :

• واحد سکته مغزی
• واحد نورو انکولوژی
• واحد سایبرنایف رادیو جراحی
• واحد صرع
• واحد جراحی ستون فقرات
• واحد اختلالات دژنراتیو
• واحد مغز و اعصاب پیشرفته
• واحد مغز و اعصاب رفتاری و دمانس
• واحد اختلالات خواب
• نوروفیزیولوژی بالینی
- الکترومیوگرافی
- EP
- نوار مغزی
- پولیسومنوگرافی  
• واحد روانپزشکی
الف) روانپزشکی و روانشناسی عمومی
ب) مشاوره ضایعات روانپزشکی
ج) روانپزشکی کودک و نوجوان
- درمان پیسیکوفارماکولوجیکال
- روان درمانی
- آزمون نوروپیسیکومتریک