برای کسانی که علائم بیماری های قلبی دارند و یا برای جلوگیری از مشکلات قلبی در آینده، برنامه چک آپ فشرده موجود می باشد.

کلینیک و تمامی کارکنانان ما در ارتباط با ارزیابی خطر و درمان مناسب و جامع، عوامل ریسک قلب و عروق، به ویژه در مدیریت کلسترول و فشار خون متمرکز می شوند. بررسی و ارزیابی مواد غذایی و سبک زندگی شخصی از خدمات یکپارچه بخش مشاوره این مرکز می باشد.
تیم ما که متشکل از متخصصان پزشکی با تجربه می باشد، برای هر شخص روشهای درمانی مختلف را برای تعیین بهترین رویکرد و برنامه ی عملکرد شامل مداخله در شیوه زندگی و در صورت نیاز تعیین درمان و دارو، بررسی می نماید.