- اگر مجاری ادرار،خیلی ورم داشته و خطر ورم کیسۀ مثانه و پروستات در میان باشد دمکردۀ گیاه خلنگ با مریم گلی در عین حال که خواص آرام کننده دارد مجاری دستگاه ادرار را ضدعفونی خواهد کرد.
در این مورد باید دمکردۀ غلیظ گلهای خلنگ را تهیه کرد و مصرف نمود.برای تهیۀ دمکردۀ غلیظ گلهای خلنگ باید ده گرم گلهای خلنگ را در یک لیتر آب در ظرف سربازی آنقدر جوشانید تا نصف آب آن بخار شود و بعد آنرا صاف کرد و هر روز 3فنجان از آنرا نوشید.